Universitet i Fransk Polynesien

Åben kort
Lokal tid:
12:35:48

Direction Diocésaine de Polynésie française

Mission - Pureora, BP 105, Papeete
universityLæs mere

Lycée Collège Pomare IV

Pape'ete
universityLæs mere

S.O.I

Au dessus de la pharmacie de Mamao, 121 Avenue Georges Clemenceau, Papeete
universityLæs mere

ESPE de la Polynésie française

B.P. 6570, Faa'a 98702, Polynésie française, Puna'auia
universityLæs mere

University of French Polynesia

B.P. 6570, Faaa
universityLæs mere

Aéroclub Uta Adf Les Ailes Du Fenua

Fa'a'ā
universityLæs mere

University of French Polynesia

Puna'auia
universityLæs mere

📑 Alle kategorier i Fransk Polynesien

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning